Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ TON *INTER-WIEDZA* SP. Z O.O.

Adresatami niniejszego dokumentu są uczestnicy szkoleń organizowanych przez Towarzystwo Oświatowo-Naukowe  *INTER-WIEDZA* Sp. z o.o.

I. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka działająca pod firmą: Towarzystwo Oświatowo-Naukowe *INTER-WIEDZA*  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu ul. Reymonta 16, 45-066 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Opole, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000182820, posiadająca numer NIP 754-10-00-156 oraz numer REGON 530947597, zwana w dalszej części niniejszego dokumentu Administratorem Danych.

Administrator Danych wykorzystuje Państwa dane osobowe w związku z uczestnictwem w organizowanych przez nas kursach, szkoleniach, itp.

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o RODO, należy przez to rozmieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Pełny tekst RODO znajdziecie Państwo na stronie www: https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, a przepisy tego rozporządzenia stosowane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej począwszy od dnia 25 maja 2018 r. Przepisy RODO zastąpią obowiązującą obecnie na terytorium naszego kraju ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), której aktualną treść możecie Państwo znaleźć na stronie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971330883).

Administrator Danych na podstawie przepisów RODO odpowiada za wykorzystanie Państwa danych osobowych, jako uczestników organizowanych przez nas kursów, szkoleń, itp., w sposób bezpieczny i zgodny z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Cel oraz okres zbierania i przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe uzyskane podczas Państwa zapisu – rejestracji jako uczestnika kształcenia oraz w trakcie uczestnictwa przetwarzane są przez Administratora Danych, wyłącznie a) za Państwa zgodą b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych w związku z organizowanymi przez niego działalnością oświatową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a/ oraz lit. c/ RODO) c) w celu prawidłowego prowadzenia tej działalności zgodnie z jej przeznaczeniem, np. w celu prowadzenia kształcenia, egzaminów, przechowywania dokumentacji przez okres 10 lat (co nakładają na nas odrębne przepisy).

W powyższym zakresie Administrator Danych ma prawo wykorzystywać dane osobowe uczestników wyłącznie w celach:

1) utworzenia i utrzymywania bazy uczestników danego szkolenia, służącego m.in. do zarządzania przez uczestnika jego danymi osobowymi zgromadzonymi w bazie, w tym do aktualizowania tych danych, oraz do komunikowania się przez Administratora Danych z uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail;

2) przeprowadzania szkoleń, kursów, egzaminów, seminariów, konferencji,  warsztatów,

3) organizacji egzaminów poprawkowych dla uczestników na ich wniosek,

4) w celu okolicznościowych kontaktów Administratora Danych z uczestnikami, np. z

okazji świąt, kształcenia ustawicznego, aktualizacji posiadanych uprawnień, itp.

III. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

Rejestrując się – zapisując na szkolenie, kurs, egzamin, seminarium, konferencję, warsztaty   uczestnik podaje wyłącznie następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • data i miejsce urodzenia;
 • PESEL;
 • nr telefonu
 • imię ojca;
 • wykształcenie,
 • adres zamieszkania
 • adres poczty elektronicznej e-mail;
 • adres zakładu pracy.

Podawanie danych osobowych przy rejestracji – zapisie wynika z innych przepisów zewnętrznych np. dane wymagane do rejestracji przy egzaminach.

Jeżeli uczestnik nie poda nam powyższych danych osobowych, jego uczestnictwo w szkoleniu, egzaminie nie będzie możliwe, rejestracja nie zostanie dokonana, a uczestnik nie będzie mógł brać udziału w kształceniu.

Jeśli w trakcie Państwa uczestnictwa w szkoleniach zajdzie konieczność pozyskania dodatkowych danych osobowych lub konieczność wykorzystania posiadanych już przez Administratora danych osobowych w sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie, Administrator Danych poprosi Państwa o zgodę na pozyskanie dodatkowych danych lub na wykorzystanie posiadanych danych w inny sposób i uzupełni niniejszy dokument o brakujące informacje.

IV. Przekazywanie danych

Administrator Danych będzie przekazywał innym instytucjom podawane przez uczestnika informacje wyłącznie w celu przeprowadzenia zadań dot. Egzaminów państwowych.

Jeżeli wyjątkowo, z uwagi na specyfikę danego szkolenia, zajdzie potrzeba przekazania niektórych Państwa danych osobowych klientom lub kontrahentom Administratora Danych Osobowych, zostaniecie Państwo o tym powiadomieni i poproszeni o uprzednie wyrażenie zgody na takie przekazanie, ze wskazaniem celu i zakresu przekazywanych danych.

Administrator Danych będzie przekazywał dane osobowe uczestników kształcenia także:

1) swoim pracownikom i współpracownikom – wyłącznie w celu przygotowywania przez te osoby dokumentacji szkoleniowej, egzaminacyjnej, itp. korzystających z usług Administratora Danych oraz na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych;

2) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową – wyłącznie w razie potrzeby uzasadnionej przepisami obowiązującego prawa;

3) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – wyłącznie w zakresie i celu służącym do przekazania dokumentacji szkoleniowej – faktur, uprawnień, zaświadczeń i innych dokumentów.

V. Uprawnienia przysługujące uczestnikom

Każda osoba zarejestrowana w bazie TON *INTER-WIEDZA* może złożyć do Administratora Danych wniosek o:

1) sprostowanie (poprawienie) swoich danych osobowych;

2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do wnioskującego uczestnika (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z powyższych uprawnień można skorzystać wysyłając wiadomość elektroniczną e-mail na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@interwiedza.pl. Aby mieć pewność, że osoba wnioskująca jest uprawniona do złożenia określonego wniosku, Administrator Danych może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie wnioskującego.

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

VI. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych Przez Administratora Danych. Po przyjęciu Państwa wniosku w tym zakresie Administrator Danych jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy obowiązek przetwarzania Państwa danych nie wynika z odrębnych przepisów).

W szczególnych przypadkach mogą Państwo w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych Przez Administratora Danych, nawet wówczas, gdy podstawą wykorzystania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych lub interes publiczny.

VII. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie Państwa danych przez Administratora Danych nie będzie konieczne do realizacji Państwa uczestnictwa w szkoleniu, egzaminie albo do realizacji obowiązku prawnego lub nie będzie stanowiło prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, Administrator może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych, przy czym udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili cofnąć.

VIII. Skarga

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy prawa, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Kontakt i informacje

Dane kontaktowe Administratora Danych:

Adres siedziby: Ul. Reymonta 16, 45-066 Opole
Numer telefonu: 77/456-65-68
Adres poczty elektronicznej: biuro@interwiedza.pl

Biuro Administratora Danych jest czynne w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30.

X. Zmiany polityki ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych może ulec w przyszłości zmianom z różnych powodów, m.in. aby spełnić wymagania narzucone przez instytucje zewnętrzne (dot. organizacji egzaminów) lub dostosować obowiązujące standardy do dobrych praktyk w branży albo do zmian technologicznych. O zmianach zostaniecie Państwo poinformowani za pomocą podanego adresu email, podanego podczas rejestracji w bazie. Jeśli będziecie Państwo zadowoleni z zaistniałych zmian, nie musicie dokonywać żadnych czynności w celu akceptacji nowej treści Polityki ochrony danych osobowych.

 

Opole, 24.05.2018 r.                                                                                                                                Zatwierdzam:

                                                                                                                                                        Małgorzata Hamadyk

                                                                                                                                                         V-ce Prezes Zarządu

 

 

Polityka ochrony danych osobowych uczestników szkoleń organizowanych przez TON „Inter-Wiedza” Sp z o.o. * pobierz.