Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Napełnianie zbiorników przenośnych (naczyń ciśnieniowych)

Przyjmujemy zgłoszenia na kurs „Napełniania zbiorników przenośnych (naczyń ciśnieniowych) o pojemności powyżej 350 cm3″

Zajęcia rozpoczynają się 27.06.2023 r. o godz 08:00 w Opolu, ul. Reymonta 16, II piętro (siedziba TON „Inter-Wiedza”)

Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane systemem weekendowym oraz według harmonogramu uzgodnionego z grupą kursantów.

Program szkolenia:

1. Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów:

1) podział gazów, ze względu na stan skupienia i własności fizyko-chemiczne,
2) tworzenie mieszanek wybuchowych z powietrzem i z tlenem,
3) możliwości wybuchu w pomieszczeniu; strefy niebezpieczne w zależności od gęstości gazu względem powietrza; gazy unoszące się (gęstość względem powietrza poniżej 0,8), rozchodzące się w różnych kierunkach (gęstość względna 0,8÷1,1) i opadające (gęstość względna powyżej 1,1), 4) stosowane jednostki miar.

2. Informacje szczegółowe o gazach, na które ma być wydane zaświadczenie kwalifikacyjne:

1) zaszeregowanie gazów wg własności ogólnych i stosowanych podziałów,
2) zakres tworzenia mieszanek wybuchowych, zakazy stosowania niektórych materiałów np. miedzi i srebra dla acetylenu, tłuszczów i smarów dla tlenu,
3) informacje o technologii produkcji gazów i ich zastosowaniu oraz wymaganiach właściwych norm dla danych gazów.

3. Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy

1) organy dozoru technicznego i podstawy prawne ich działania,
2) przepisy z zakresu dozoru technicznego i inne akty prawne związane z napełnianiem,
3) odbiory techniczne i badania okresowe prowadzone przez inspektorów UDT dla zbiorników przenośnych,
4) odpowiedzialność napełnialni za stan techniczny zbiorników i osprzętu,
5) wymagania dla napełnialni,
6) wymiana elementów i osprzętu zbiorników i ich konserwacja.

4. Konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry:

1) rodzaje zbiorników przenośnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które będą napełniane,
2) przewidywane temperatury eksploatacji i temperatura odniesienia,
3) ciśnienie próbne, ciśnienie napełniania, napełnianie właściwe, obliczanie masy netto ładunku, niebezpieczeństwo związane z przepełnieniem zbiornika,
4) podstawowe wymagania dla konstrukcji zbiorników,
5) wymagania specjalne dla butli do acetylenu (tylko w przypadku objęcia ich zakresem napełniania).

5. Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu

1) budowa zaworu zaporowego i jego zasadnicze elementy,
2) kołpak lub osłona oraz zaślepka – cel oraz wymagany zakres stosowania,
3) zabezpieczenia stosowane w zbiornikach przenośnych.

6. Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne i etykiety ostrzegawcze znakowanie zbiorników przenośnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które ma być wydane zaświadczenie kwalifikacyjne

1) znakowanie butli kodem barwnym wg PN-EN 1089-3,
2) cechowanie butli wg Warunków Technicznych Dozoru Technicznego DTUC-90/ZP oraz umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR),
3) znakowanie butli LPG wg PN-EN 14894:2013.

7. Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne

1) urządzenia stosowane w napełnialni, przyrządy pomiarowe oraz schemat instalacji,
2) podstawowe wymagania dla urządzeń napełnialni i ich kontroli,
3) przygotowanie instalacji do napełniania,
4) wymagania dla zbiorników, które mają być napełniane oraz kryteria sprawdzania i eliminacja zbiorników niewłaściwych,
5) proces napełniania i jego kontrola w dostosowaniu do warunków atmosferycznych,
6) czynności kontrolne po zakończeniu napełniania,
7) ewidencja napełnianych zbiorników,
8) instrukcja napełniania.

8. Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych

1) zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami ciśnieniowymi,
2) ochrona przeciwpożarowa napełnialni i otoczenia, wyposażenie obiektów napełnialni w sprzęt przeciwpożarowy, jego działanie i użytkowanie,
3) wymagania w zakresie transportu i składowania,
4) postępowanie w przypadku awarii w napełnialni, pożaru i nieszczęśliwego wypadku,
5) utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy.

Informacje organizacyjne:

Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL.

Uczestnik po szkoleniu

– zna budowę zbiorników ciśnieniowych przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3

– zna zasady działania urządzeń zabezpieczających

– posiada praktyczne umiejętności obsługi

– zna ustawę o dozorze technicznym oraz inne akty prawne, które mają praktyczne zastosowanie przy obsłudze urządzenia

– zna i przestrzega przepisy BHP i P. Poż

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania

Zapisz się na to szkolenie

tel./fax. 77 456-65-68 wew. 21
606-354-047
668-809-237
e-mail: biuro@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
  • Miasto Opole