Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Szkolenia dla osób, którym minął termin aktualizacji – przedłużenia uprawnień

Pamiętaj o odnowieniu uprawnień!

1. Okres ważności uprawnień kwalifikacyjnych wydawanych przez UDT

Czas ważności uprawnień wydawanych przez UDT wynosi od 5 do 10 lat, zależnie od urządzenia technicznego, których dotyczą.

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 5 lat
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 10 lat
 • Podesty ruchome stacjonarne, wiszące, maszynowe i na pojazdach kolejowych – 10 lat
 • Podesty ruchome przejezdne – 5 lat
 • Żurawie samojezdne, szynowe, wieżowe i szybkomontujące, kolejowe i na pojazdach kolejowych, pokładowe i pływające – 5 lat
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – sterowane z kabiny i poziomu roboczego – 10 lat
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat

2. Okres ważności uprawnień spawalniczych

Termin ważności uprawnień spawalniczych wynosi 3 lata   na  stal stopową, niestopową,  stali odpornych na korozję  oraz  2 lata – na aluminium i miedź.

Przedłużenie uprawnień dotyczy osób, które wykonują  prace spawalnicze i posiadają uprawnienia.  Przepisy stanowią iż przed  upływem  tego terminu uprawnienia  muszą zostać odnowione jeżeli:

 • osoba wykonująca prace spawalnicze zatrudniona jest w sposób ciągły (dopuszczalna jest przerwa trwająca nie dłużej niż 6 miesięcy);
 • świadectwo spawacza zostaje podpisywane co 6 miesięcy przez pracodawcę lub osobę upoważnioną;
 • praca spawacza i jego umiejętności nie zostały zakwestionowane w kwestii fachowości, trwałości wykonanych spoin.
 • że wykonane przez spawacza spoiny zostaną ponownie sprawdzone pod kątem wymagań jakościowych np. RT;
 • sprawdzenia prac spawalniczych na podstawie dostarczonych protokołów z badań spoin, dzieje się to na wniosek osoby która sprawuje nadzór spawalniczy w przedsiębiorstwie.

Spawacz po zdanym pozytywnie egzaminie otrzymuje Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wraz z wpisem do książki Spawacza.

 

3. Okres ważności uprawnień energetycznych

Świadectwo Kwalifikacyjne jest jedynym dokumentem zezwalającym na wykonywanie prac związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych. Dopuszczenie pracownika nieposiadającego takich uprawnień lub wydanie polecenia wykonywania pracy przy urządzeniach energetycznych, przy których wymagane jest posiadanie świadectwa, jest naruszeniem przepisów ustaw: kodeksu pracy, prawa energetycznego oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń i zarządzeń i podlega sankcjom karnym.

 • Grupa 1– to tzw. grupa „elektryczna”. Osoby posiadające uprawnienia energetyczne w grupie 1 mogą eksploatować urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 • Grupa 2– to tzw. grupa „cieplna”. Osoby posiadające uprawnienia energetyczne w grupie 2 mogą eksploatować urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 • Grupa 3– to tzw. grupa „gazowa”. Osoby posiadające uprawnienia energetyczne w grupie 3 mogą eksploatować urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Uprawnienia energetyczne trzeba odnawiać do 5 lat. Ciągły rozwój techniczny również w kwestii energetyki wymaga aby systematycznie odświeżać swoją wiedzę.

4. Okres ważności szkoleń BHP

 Szkolenia BHP są obowiązkowe dla każdego pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę .
Ważność szkoleń BHP według stanowisk:

 

 • Pracownicy administracyjno-biurowi powtarzają szkolenie raz na 6 lat (dotyczy w szczególności zakładów pracy, gdzie rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono co najmniej trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 2373 § 22 Kodeksu pracy).
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni raz na 5 lat.
 • Kadra robotnicza — raz na 3 lata, chyba że wykonują prace szczególnie niebezpieczne, wtedy muszą je powtarzać co roku.
 • Pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy — powtarzają raz na 5 lat.
 • Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych — raz na 5 lat.
 • Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP — raz na 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP należy odbyć do roku od dnia zatrudnienia. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych wykonują je w ciągu pół roku od zmiany stanowiska pracy.

Gdzie odbywają się szkolenia?

𝗢𝗣𝗢𝗟𝗘

📱 606 354 047

📧 biuro@interwiedza.pl

 

𝗡𝗬𝗦𝗔

📱 608 444 269

📧 nysa@interwiedza.pl

 

𝗖𝗭𝗘̨𝗦𝗧𝗢𝗖𝗛𝗢𝗪𝗔

📱608 444 926

📧 czestochowa@interwiedza.pl