Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Uwaga!!! Informujemy o możliwościach finansowania kursów dla zatrudnionych pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

UWAGA!!! Bardzo ważna informacja dla pracodawców.

Minister Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej zmienił Rozporządzenie w sprawie zasad finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) kursów i szkoleń dla pracowników zatrudnionych w firmach oraz innych jednostkach. Zmiany są istotne i dotyczą m.in. warunków jakie powinna spełniać jednostka oświatowa – wybrana przez pracodawcę. (na życzenie możemy przesłać tekst) Posiadamy od kilku lat Certyfikat Zarządzania Jakością ISO – EN – 9001 – 2015 na organizację działalności szkoleniowej. Fakt posiadania takiego Certyfikatu przez firmy oświatowe – stanowi warunek realizacji kursów finansowanych z KFS.

Uwaga!!! Informujemy o terminach przyjmowania wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy:

 

– w Krapkowicach od 12.06.2023 do 14.06.2023

– w Opolu od 27.06.2023 do 28.06.2023

– w Strzelcach Opolskich od 26.06.2023 do 30.06.2023

 

UWAGA:

W 2023 roku opolskie urzędy pracy mają do wykorzystania w ramach KFS 5.207.000 tys. złotych. Środki te będą mogły zostać przeznaczone miedzy innymi na wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców zatrudniających cudzoziemców, wsparcie osób osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje i umiejętności są niedostosowane do szybko zmieniającego się rynku pracy oraz dynamicznej gospodarki.

Zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podziału środków dokonuje zarząd województwa na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów. Na 2023 rok ustalono następujące limity środków dla poszczególnych PUP:

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu – 399,800 zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach – 187,700 zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu – 483,800 zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku – 285,400 zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach – 400,300 zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie – 202,600 zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Nysie – 540,000 zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie – 339,000 zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Opolu – 1.729.700 zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku 241,900 zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich – 396,800 zł.

Wniosek można złożyć zgodnie z terminami naboru określonymi przez powiatowy urząd pracy. Warunkiem jest spełnienie co najmniej jednego priorytetu określonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W 2023 roku wyznaczono następujące priorytety:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.

 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Ogłoszono również priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. O dofinansowanie kosztów mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, tj. każda jednostka organizacyjna a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Środkami KFS dysponują powiatowe urzędy pracy i to właśnie do PUP właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania działalności powinien zgłosić się pracodawca chcący otrzymać dofinansowanie.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Całość dofinansowania nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS;

 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne;

 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody

Województwo opolskie, prognoza na rok 2023 ZOBACZ

WIĘCEJ INFORMACJI

Aby szybko i prawidłowo złożyć wniosek o pokrycie kosztów kursów warto WCZEŚNIEJ przygotować informacje przydatne i niezbędne przy jego wypełnieniu w tym m.in. ustalić:

– koszty wybranych szkoleń – aktualne ceny egzaminów państwowych (o ile takie występują)
– planowane terminy rozpoczynania kursów
– programy szkoleń

PROPONUJEMY NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY!!! 

Bliższych informacji udzielają pracownicy TON „Inter-Wiedza”

Pani Zofia Kozłowska: 77 456 65 68 wew. 25

Pani Paulina Maiwald: 604-200-006, Pani Joanna Andrzejewska tel. 608-000-445, email: biuro@interwiedza.pl

.