Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Uwaga!!! Informujemy o możliwościach finansowania kursów dla zatrudnionych pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

UWAGA!!! Bardzo ważna informacja dla pracodawców.

Minister Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej zmienił Rozporządzenie w sprawie zasad finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) kursów i szkoleń dla pracowników zatrudnionych w firmach oraz innych jednostkach. Zmiany są istotne i dotyczą m.in. warunków jakie powinna spełniać jednostka oświatowa – wybrana przez pracodawcę. (na życzenie możemy przesłać tekst) Posiadamy od kilku lat Certyfikat Zarządzania Jakością ISO – EN – 9001 – 2015 na organizację działalności szkoleniowej. Fakt posiadania takiego Certyfikatu przez firmy oświatowe – stanowi warunek realizacji kursów finansowanych z KFS.

Uwaga!!! Informujemy o terminach przyjmowania wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy:

.

UWAGA:

W 2022 roku opolskie urzędy pracy mają do wykorzystania w ramach KFS 4 193 tys. złotych. Tym razem środki te będą mogły zostać przeznaczone miedzy innymi na wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej, wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych czy osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje i umiejętności są niedostosowane do szybko zmieniającego się rynku pracy oraz dynamicznej gospodarki.

Zgodnie z art. 109 ust. 2j ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podziału środków dokonuje zarząd województwa na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów. Na 2022 rok ustalono następujące limity środków dla poszczególnych PUP:

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu – 297,1 tys. zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach – 153,9 tys. zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu – 405,1 tys. zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku – 219,9 tys. zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach – 340,4 tys. zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie – 157,2 tys. zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Nysie – 426,6 tys. zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie – 225,1 tys. zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Opolu – 1 495,3 tys. zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku – 157,4 tys. zł.

 •     Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich – 315,0 tys. zł.

Wniosek można złożyć zgodnie z terminami naboru określonymi przez powiatowy urząd pracy. Warunkiem jest spełnienie co najmniej jednego priorytetu określonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W 2022 roku wyznaczono następujące priorytety:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej.

 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych.

 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych.

 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. O dofinansowanie kosztów mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, tj. każda jednostka organizacyjna a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Środkami KFS dysponują powiatowe urzędy pracy i to właśnie do PUP właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania działalności powinien zgłosić się pracodawca chcący otrzymać dofinansowanie.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Całość dofinansowania nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS;

 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne;

 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody

Województwo opolskie, prognoza na rok 2022  ZOBACZ

WIĘCEJ INFORMACJI

Aby szybko i prawidłowo złożyć wniosek o pokrycie kosztów kursów warto WCZEŚNIEJ przygotować informacje przydatne i niezbędne przy jego wypełnieniu w tym m.in. ustalić:

– koszty wybranych szkoleń – aktualne ceny egzaminów państwowych (o ile takie występują)
– planowane terminy rozpoczynania kursów
– programy szkoleń

PROPONUJEMY NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY!!! 

Bliższych informacji udzielają pracownicy TON „Inter-Wiedza”

Pani Zofia Kozłowska: 77 456 65 68 wew. 25

Pani Paulina Maiwald: 604-200-006, Pani Joanna Andrzejewska tel. 608-000-445, email: biuro@interwiedza.pl

.