Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Krajowy fundusz szkoleniowy

Uwaga!!! Informujemy o terminach przyjmowania wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy:

UWAGA!!! Bardzo ważna informacja dla pracodawców.

 W dniu 16.12.2016 roku Minister Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej zmienił Rozporządzenie w sprawie zasad finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) kursów kwalifikacyjnych dla pracowników zatrudnionych w firmach oraz innych jednostkach. Zmiany są istotne i dotyczą m.in. warunków jakie powinna spełniać jednostka oświatowa – wybrana przez pracodawcę – do szkolenia swoich pracowników. (na życzenie możemy przesłać tekst) Posiadamy od kilku lat Certyfikat Zarządzania Jakością ISO – EN – 9001 – 2008 na organizację działalności szkoleniowej. Fakt posiadania takiego Certyfikatu przez firmy oświatowe – stanowi warunek realizacji kursów finansowanych z KFS.

Uwaga!!! Informujemy o terminach przyjmowania wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy:

w PUP Kędzierzyn Koźle
od 17.09.2019 r. do 18.09.2019 r.

w PUP Opole
od 01.10.2019 r. do 02.10.2019 r.

W PUP Krapkowice
od 16.09.2019 r. do 20.09.2019 r.

W PUP Głubczyce 
od 10.09.2019 r. do 24.09.2019 r.

W PUP Nysa
od 09.09.2019 r. do 20.09.2019 r.

UWAGA: Z uwagi na czas rozpatrywania wniosków oraz konieczność zawarcia umów przed terminem rozpoczęcia kształcenia, Pracodawca przy planowaniu terminu szkolenia powinien uwzględnić okres ok. 3 miesięcy, począwszy od dnia złożenia wniosku, który będzie przeznaczony na dokonanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków.

Zgodnie z przyjętymi priorytetami wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019, określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu przyjmuje, że w 2019 roku środki KFS przeznaczone zostaną na finansowanie działań określonych w art. 69 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym na:

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych  Barometr zawodów 2019

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób które nie posiadają świadectwa dojrzałości

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup o których mowa w art.4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powyżej 45 roku życia.

WIĘCEJ INFORMACJI
Aby szybko i prawidłowo złożyć wniosek o pokrycie kosztów kursów warto WCZEŚNIEJ przygotować informacje przydatne i niezbędne przy jego wypełnieniu w tym m.in. ustalić:

– koszty wybranych szkoleń – aktualne ceny egzaminów państwowych (o ile takie występują)
– planowane terminy rozpoczynania kursów
– programy szkoleń

PROPONUJEMY NAWIĄZANIE WSTĘPNEJ WSPÓŁPRACY!!!

Bliższe informacje:

Pani Joanna Andrzejewska tel. 608-000-445, lub Jagoda Jacheć: 604-200-006 lub Pani Małgorzata Hamadyk 668-809-237 email: biuro@interwiedza.pl

P. S. Uwaga! Ze względu na konieczność zaplanowania wielkości potrzeb szkoleniowych firm na 2019 rok oraz przedstawienia odpowiednich informacji do Powiatowych Urzędów Pracy – ZGŁOSZENIA przyjmujemy na bieżąco.