Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Uwaga!!! Informujemy o terminach przyjmowania wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy:

UWAGA!!! Bardzo ważna informacja dla pracodawców.

 W dniu 16.12.2016 roku Minister Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej zmienił Rozporządzenie w sprawie zasad finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) kursów i szkoleń dla pracowników zatrudnionych w firmach oraz innych jednostkach. Zmiany są istotne i dotyczą m.in. warunków jakie powinna spełniać jednostka oświatowa – wybrana przez pracodawcę – do szkolenia swoich pracowników. (na życzenie możemy przesłać tekst) Posiadamy od kilku lat Certyfikat Zarządzania Jakością ISO – EN – 9001 – 2015 na organizację działalności szkoleniowej. Fakt posiadania takiego Certyfikatu przez firmy oświatowe – stanowi warunek realizacji kursów finansowanych z KFS.

Uwaga!!! Informujemy o terminach przyjmowania wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy:.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich od 12.10.2021r. do 14.10.2021r.

UWAGA: Z uwagi na czas rozpatrywania wniosków oraz konieczność zawarcia umów przed terminem rozpoczęcia kształcenia, Pracodawca przy planowaniu terminu szkolenia powinien uwzględnić okres minimum 1 miesiąca, począwszy od terminu przyjmowania wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy. Okres ten przeznaczony jest na dokonanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków.

Zgodnie z przyjętymi priorytetami wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2021, określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu przyjmuje, że w 2021 roku środki KFS przeznaczone zostaną na finansowanie działań określonych w art. 69 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym na:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 9. Doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS;
 10. Kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 11. Badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne;
 12. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Podział pieniędzy z KFS w 2021 r. między powiatowe urzędy pracy w województwie opolskim:

 • Opole – ponad 1,7 mln zł
 • Nysa – 491,5 tys. zł
 • Kędzierzyn-Koźle – 464,5 tys. zł
 • Krapkowice – 393,8 tys. zł
 • Brzeg – 340,3 tys. zł
 • Strzelce Opolskie – 337,5 tys. zł
 • Olesno – 254,6 tys. zł
 • Kluczbork – 250,1 tys. zł
 • Głubczyce – 180 tys. zł
 • Prudnik – 175,9 tys. zł
 • Namysłów – 159,1 tys. zł

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody

Województwo opolskie, prognoza na rok 2021  ZOBACZ

WIĘCEJ INFORMACJI

Aby szybko i prawidłowo złożyć wniosek o pokrycie kosztów kursów warto WCZEŚNIEJ przygotować informacje przydatne i niezbędne przy jego wypełnieniu w tym m.in. ustalić:

– koszty wybranych szkoleń – aktualne ceny egzaminów państwowych (o ile takie występują)
– planowane terminy rozpoczynania kursów
– programy szkoleń

PROPONUJEMY NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY!!! 

Bliższych informacji udzielają pracownicy TON „Inter-Wiedza”

Pani Jagoda Jacheć: 604-200-006, Pani Joanna Andrzejewska tel. 608-000-445, email: biuro@interwiedza.pl

.