Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Black Week 2023 – regulamin

REGULAMIN PROMOCJI „BLACK WEEK W INTER-WIEDZY!”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „BLACK WEEK W INTER-WIEDZY!”, zwanej dalej Promocją, jest Towarzystwo Oświatowo – Naukowe „INTER-WIEDZA” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, przy ul. Reymonta 16/201, NIP: 754-10-00-156 zwana dalej „Organizatorem”. Celem Promocji jest umożliwienie skorzystania z czasowej zniżki na szkolenia oferowane przez Organizatora i wskazane w danych lokalizacjach.
 2. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 20.11.2023r. do 26.11.2023r., z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.

§2 PULA PROMOCJI

 1. W Promocji zostanie przyznana zniżka na wybrane szkolenia (dalej: „Pula Promocji”) w postaci: od 10% do 40% zniżki na n/w szkolenia:

– szkolenia obsługi maszyn budowlanych: – 10% od ceny bazowej

– szkolenia UDT: -15% od ceny bazowej

– szkolenia kadrowo-płacowe, księgowe: -15% od ceny bazowej

– szkolenia spawalnicze: -15% od ceny bazowej

– szkolenia obejmujące kosztorysowanie: – 20% od ceny bazowej

– szkolenia pedagogiczne: -40% od ceny bazowej

– pozostałe szkolenia ujęte w ofercie Organizatora – 15% od ceny bazowej

 1. Cena bazowa nie obejmuje kosztów egzaminów państwowych.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, nabywających usługi jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Zniżki Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. Skontaktować się z Organizatorem osobiście lub za pomocą któregoś ze środków masowego przekazu: telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz na stronie internetowej www.interwiedza.pl
  2. Przy zapisie użyć hasła „Black Week”: ustnie lub w formie pisemnej za pomocą maila lub dopisku w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.
  3. Zezwolić Organizatorowi na dokonanie stosownej adnotacji na Karcie Zgłoszenia, uniemożliwiającej ponowne wykorzystanie hasła w ramach Promocji,
  4. Skorzystać z udzielonej Promocji do dnia 31.03.2024r.
  5. W przypadkach szczególnych i za zgodą Organizatora, Uczestnik ma prawo do przedłużenia terminu realizacji wybranej przez siebie usługi.
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 6. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Zniżek. Wartości Zniżek na poszczególne Usługi nie łączą się.
 7. Zniżka zostanie przyznana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez Organizatora, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.
 8. Realizacja Promocji będzie możliwa po uprzednim kontakcie z Organizatorem.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość realizacji Zniżki dla Uczestnika na daną Usługę wyłącznie w przypadku zebrania odpowiednio licznej grupy szkoleniowej, tj. minimum 5 osób.
 10. Po upłynięciu terminu zakończenia Promocji we wszystkich Oddziałach Organizatora, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w Oddziałach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Oddziałach Organizatora Promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.